Skip to content Skip to footer

ANBI-status

Stichting Festival Veenhuizen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Kobra - Tuinen van Weldadigheid - Festival Veenhuizen - Maurice Vos_kl


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI-status

Ons beleid

Toen in 2017 zowel de provincie Drenthe als andere betrokkenen in de regio Veenhuizen als culturele locatie met kwaliteit in wilden zetten, was dat voor Festival Veenhuizen mede aanleiding om juist daar een sterk programma vanuit de klassieke muziek op te zetten. Een programmering waarin klassieke muziek in combinatie met andere disciplines een stem geeft aan de verhalen van Veenhuizen.

Met Festival Veenhuizen willen we de klassieke muziek tonen in al haar levendigheid. Festival Veenhuizen biedt ruimte aan ontmoeting en in de combinatie met andere disciplines intensiveren we de beleving van de muziek.

We bieden een breed festival voor jong en oud op één van de mooiste plekken van Drenthe; een festival dat de ontmoeting en verbinding tussen de deelnemers en publiek en tussen publiek en omgeving versterkt.

Stichting Festival Veenhuizen organiseert elk jaar een cultureel evenement in Veenhuizen met een kwalitatief hoogstaande en multidisciplinaire programmering, met klassieke muziek en verwante genres en verhalen als uitgangspunt. Op deze manier wil de stichting muziek gecombineerd met de verhalen van Veenhuizen met zo veel mogelijk mensen delen.

Meer informatie

De stichting heeft geen winstoogmerk
De stichting ontvangt inkomsten uit kaartverkoop en het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren vraagt de stichting per productie landelijk en regionaal subsidies en fondsen aan, gebaseerd op de begroting van kosten en baten van het voorliggende festival. De subsidies en fondsen worden na afloop van het festival naar de eisen van de betreffende subsidiënt verantwoord.

Samenstelling van het onbezoldigd bestuur
Rineke Marwitz, voorzitter
Fenny Wijnholds, penningmeester
Bert Naarding, algemeen lid
Monique Verheugt, algemeen lid

Organisatie
Anita ter Veld, projectleider
Rienk Kluiving, productie
Mirte Droogers, publiciteit
Fuse, programmering

Beloningsbeleid
Opdrachtnemers ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun geleverde werkzaamheden, gebaseerd op de Fair Practice Code die geldend is voor de kunstensector.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslag
Balans 2023
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2019

Fiscaal nummer: 8584.82.496
Kvk nummer: 70846383
Postadres: Exloërkijl-Zuid 85, 9571AE 2e Exloërmond